Motion om utveckling av borgerligt Alliansbygge.

Hur kan en borgerlig samverkan ske rent praktiskt och vad ska man inrikta sig på i vart till en början? Hur ska man gå vidare med samverkan utifrån det? Med utgångspunkt i detta, har jag sonderat terrängen bland våra borgerliga systrar och bröder (m, fp och kd) med inriktning på praktisk samverkan. Symbolvärdet ligger i att väljaren ser att fyrklövern samverkar inte bara teoretiskt på nationell nivå, utan också här i Uppsala län rent praktiskt. Min tanke har varit att efterforska hur fyrklöverns eventuellt skulle kunna ha gemensamma partilokaler och vid valrörelser gärna ha gemensam valstuga. Det skulle inte bara ge ekonomiska fördelar utan även rationella vinster i att istället för att vakta fyra valstugor, ha en gemensam. Nu samverkar förvisso fyrklövern (i texten nedan omnämnd 4-k) och har en formidabel utgångspunkt nu inför valet. Motionen avser i första hand lokaler på länsförbundsnivå, men om det gärna utvecklas ute i länets kommuner är det bara en spinoff-effekt, vilken är av godo. Vid kontakten till övriga borgerliga partier har jag frågat:

1. Hur stora deras nuvarande lokaler är?

2. Hur länge de har varit där?

3. Om de skulle behöva större/respektive mindre lokaler eller annat?

4. Vad säger dem om ett Politikernas hus, ett borgerligt 4-k hus?

5. Vad skulle dem säga om ett bra förslag las fram om 4-k hus?

Frågorna ovan är inbakade i texten och först ut var vi i C:

Vi i C håller har hållit till på Sågargatan 10 A i Uppsala, där vi hyrt 3 rum i ca. 7 år. Vi är inte bundna av något kontrakt att vara där längre än man själva vill. Hyresvärd är Odal, (tidigare Mälardalens Lantmän). Innan var vi mer centralt på Bredgränd och innan dess på Dalgatan. Syftet med flytt till Sågargatan var att det var billigare ansåg förbundsledningen. Partiet hyr tillsammans med Upplands Nyheter, Studieförbundet Vuxenskolan, Fåravelsförbundet, Hushållningssällskapet samt Ekologiska lantbrukare, vilket beskrivs som ”grenar på nästan samma träd”. Partiet belastas med 3 000 kr/månaden (årskostnad på ca. 36 000 kr), vilket gäller alla tre rummen. ”Mellan tummen och pekfingret” halverades nästan hyran i och med flytten till Sågargatan. C känner sig inte trångbodda, vi funderar snarare på att hyra ut det minsta av rummen. Inalles är det fråga om en lokal på ca. 80 kvm. Vi vill inte ta på oss högre hyreskostnader pga. att ”vi är ett litet parti”. ”Vi lever på bidrag från kommun och landsting”, där man uppskattar siffrorna i partistöd per år till ca. en halv miljon. Ett gemensamt 4-k-hus har vi en försiktigt positiv hållning till då det heter: ”Vi skulle inte vara helt ointresserade av ett sådant förslag”. Partiet förvissar sig dock att man inte tror på att slå ihop expeditionerna, men ”man är inte sämre än att man kan ändra sig”. Det måste det finnas förutsättningar för att arkivera och förvara, för detta tar plats. Förslaget måste tas av distriktstyrelsen. En idé som vi anger, är att ”man betalar hyra efter mandat”.

Fp håller idag till på Kungsängsgat. 12 (tidigare var man på Bredgränd 5), där man varit i ca. tio år. Lokalerna består ett sammanträdesrum och ett rum för expedition. Partiet hyr av Studieförbundet Vuxenskolan. Hyran ligger på ca. 80 000 kr per år. Sammanträdesrummet används inte varje dag, däremot används expeditionen veckans alla vardagar. Dagens lokaler är acceptabla och frågan om ett gemensamt 4-k hus är något som ”politikerna får avgöra”. Man tycker dock att det ska till ett bra förslag för att man ska överväga flytt, men är ändå villig att diskutera saken. Frågan är av ekonomisk karaktär och man vill gärna visa flexibilitet om den skulle komma på agendan. Det borgerliga politiska samarbetet idag pågår i bland andra nämnderna där de borgerliga ”går igenom ärendena och söker efter minsta gemensamma nämnare för att göra gemensamma yrkanden”. Idén om gemensamt 4-k hus avisas inte.

Kd har sedan tre – fyra år befunnit sig Rundelsgränd 2 A. Innan hyrde partiet lokaler på Sturegatan 13 B. Idag har kristdemokraterna tre rum för distriktet och ett för lokalavdelningen. Hyran är 4-5000 kr och totalt årsvis gör det ca. 54 000 kr. 4-5000 kr/mån. är inte en smärtgräns, men det kan bli om det stryker 6000 kr. Avtalet med nuvarande hyresvärd (det är numer en bostadsrätt) går ut 2006. Kd Uppsala län känner inte att man behöver större lokaler, däremot är man vana vid mindre lokaler rent historiskt. I Stadshuset poängterar man att man sitter i gemensam korridor med övriga borgerliga bröder. I landstinget sitter man också i samma korridor, där sitter två representanter från varje borg. parti ”vilket gör åtta personer och åtta rum”. Syftet att sitta i samma korridor är bra, ”för då lär man känna varandra”. Kd framhåller att det är borgerlig majoritet i Enköping, där man träffas regelbundet. I Knivsta träffas man regelbundet en gång i veckan, där även (mp) är med. Man framhåller också att samverkan även sker mellan ordföranden (avser länsförbundet, min anmärkning) samt mellan ombudsmännen i länet för de 4 partierna. De fyra borgerliga partierna hyr också valstugor av samma leverantör i Alunda, där det för tre veckors hyra kostar 6 000 kr (sic!) per parti. Samarbetet hyllas och beskrivs som ”oproblematiskt”. Partiet söker just idag inga lediga lokaler och känner därför inte till om det är något ledigt. Kd föredrar ”centrala lokaler, ”men om syfte finns är det ok med mindre centrala lokaler”. I dagsläget har man ingen policy rörande ett gemensamt 4-k-hus, men tar ställning till sådan fråga när den kommer. Det finns både positivt som negativt med ett gemensamt hus, men att det är ett beslut som distriktstyrelsen i länet får avgöra.

M har en lokalhyra på ca. 5000 kr/månaden. på Sturegatan 4B. Lokalerna är en bostadsrätt är köpt för ca. 300 000 kr. MUF som finns på samma adress är dock en hyresrätt enligt uppgift. Elräkning samt internetavgift ingår dock inte i hyran , vilket gör tillägg på ca. 700 kr. Inga extra avgifter för vaktmästeri eller för hiss. Det är rimligt att säga att årskostnaden för lokalerna är 68 400 kr totalt, den siffran är inte absolut. Utrymmet ligger på ca. 100 kvm, då är inte MUF´s lokalerna inkluderade. MUF har ungefär samma kostnader för kallhyra som partiet har. Först hade både paritet och MUF samma lokaler, men dem förra behövde större lokaler än man kunde ordna med. Historiskt sett har man befunnit sig i det gamla Riksbankshuset, på andra våningen i vinkelingången på Kungsänsgatan. Det blev för dyrt att vara där, varför man flyttade i början av 90-tal. Idag behöver man inte rymligare lokaler, i och med att man skilde partiets och MUF´s lokaler åt. Vid valrörelserna känns det som att man klarar sig på nuvarande utrymmen. Det finns även källarutrymmen, vilka paritet kan använda sig av. När lokalerna inte används hyrs dem idag inte ut till några externa föreningar, men man diskuterar gärna ett sådant förslag. För närvarande har fråga om flytt inte väckts, pga. att det kan vara svårt att hitta så centralt och så relativt billigt. Något 4-k-hus har inte diskuterats, men ”om länsförbundet kommer med ett förslag, så det klart att vi tittar på det”. Saken ligger dock i länsförbundsstyrelsens hand. Det är mycket en fråga om omkostnader. Kostnadsfrågan avgjorde flytt från gamla Riksbankens lokaler. Jämfört med nuvarande hyra var den rejält mycket högre. Inom borgerligheten är det bra stämning. Det arrangeras träffar dels inom borgerliga kommungrupper, dels inom länet. Ombudsmännen ses ibland och man har också samarbete med valstugor. M belyser att man är 4 partier och det kan man vinna flest röster på inför val. Det är dock viktigt att man kan visa att man är olika alternativ.

Rent praktiskt.

Sammantaget ger bilden ovan att samtliga partier är om inte direkt positiva, så öppnar i vart fall upp för en diskussion i saken om ett gemensamt 4-k-hus. Alla partier hänvisar till att frågan ligger i distriktets händer. Inget parti är direkt avvisande till tanken. Några partier är mer positiva än andra, där speciellt vi i C och Kd utmärker sig. Rent ekonomiskt har de fyra partierna hyresomkostnader om 238 400 kr/år. Detta är totala omkostnader som tickar för alla fyra partier, även på somrarna då det vanligtvis utom valår är något mer rusch i lokalerna. C önskar sig att man betalar hyra efter mandat, och då är frågan hur man räknar ut den; ska det vara snittet av samtliga länets kommuner som avgör, eller hur det går i landstingsval eller i riksdagsval? Eller är det bäst med ett snitt på alla tre valen för samliga fyra partier? Hur gör man om det bara är M och Kd som har bostadsrätt, hur gör man vid en ev. sammanslagning i det fallet? Partierna önskar så centralt som möjligt och vad kan anses som centralt? Vad händer om ett partis disktriktstyrelse inte önskar hyra efter ca. tio år? Vad händer om ett av partierna faller ur kommunen? Skulle tanken om ett gemensamt hus gå med bara en del av dem borgerliga bröderna i husbygget? Vad skulle dem andra borgerliga bröderna i så fall tycka?

Det finns som synes en del frågor att beakta vid detta bygge, men rent praktisk tror jag att det fungerar om bara viljan finns. Andemeningen hos alla partier avslöjar att samtliga ändock önskar ett steg nr. 2 på länsnivå, efter den lyckade nationella Alliansen. Vem trodde att något sådant ens skulle vara möjligt? Vilka spinoff-effekter kan inte exemplet Uppsala län bli? Uppsala län kan bli riksbekant i media för sin samsyn bland borgerliga systrar och bröder. Det kan bli det solskensexempel som får is att tina och broar byggas även på andra håll. Symbolvärdet är enormt. Väljaren skulle få besked att det som gäller teoretiskt också kan gälla rent praktiskt. Det viktiga är naturligtvis politiken, och inte lokaler.

Om man kan nå en stor ekonomisk vinst samtidigt som man signalerar till väljarna att man är redo för både praktiskt som teoretiskt samsyn, så tror jag att det ger en mycket positiv signal. Självklart ska man rent avtalsmässigt i ett avtal förvissa sig om att man inkluderar riskbedömningar. Hyresavtalet ska handhas av juridisk expertis. Syftet med en sådan samverkan är att sjösätta så snart som möjligt. Det kan också vara bra om en arbetsgrupp från dem fyra borgerliga ombudsmännen i länet tar fram lämpligt underlag att senare låta resp. distriktstyrelse godkänna. Efter en ev. samverkan kan en utvärdering vara plausibel.

Med text enligt ovan hemställer jag Centerns distriktstämma om:

* Att så snart som möjligt tillsammans med övriga borgerliga bröder ingå ett hyresavtal i ett sk. Fyrklöverhus.

* Att man med ett Fyrklöverhus-bygge, ska eftersträva så låga omkostnader (inklusive el/ parkering) som möjligt.

* Att vinnlägga sig om att göra en utvärdering efter ett år efter en eventuell samverkan i Fyrklöverhus.

* Att låta juridiskt expertis skriva hyresavtalet.

* Att ha för ambition att inneha gemensamma valstugor med övriga borgerliga partier.

* Att låta en arbetsgrupp utröna huruvida gemensamma valstugor är möjliga, eventuellt att hyra eller att köpa.

* Att gemensam borgerlig valstuga ska avse såväl Europa- som riksdags- kommun- och landstingsval.

Jonas Dahlgren