Motion om skyddsjakt.

Revidera lagen för jakt på varg i Sverige.

Varg, Canis lupus på latin. Den svenska vargen är en art i familjen hunddjur som sedan längre tid tillbaka har en väl dokumenterat förmåga att kunna orsaka stor skada hos bla. renägande samer. Det finns mellan 100 000 – 200 000 Euroasiatiska vargar i världen. Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden 2019/20 beräknas till cirka 450 inkl. de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 356 och 585 vargar. Det är en ökning i Sverige från 2019. 1977 dök den första vargen upp i Norrbotten och efter ett par år i Värmland. Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de invandrade vargarna kom från den finsk-ryska vargpopulationen.

Det finns två typer av jakt på varg och det är licensjakt och skyddsjakt. Om Naturvårdsverket bedömer att licensjakt kan genomföras utifrån de premisser om gynnsam bevarandestatus de fastställt delegeras rätten att besluta om licensjakt till Länsstyrelserna. När det gäller skyddsjakt så har Naturvårdsverket delegerat rätten att fatta beslut om jakt till Länsstyrelserna. Skyddsjakt medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på bla. renar.

Det finns också en möjlighet att skydda sina tamdjur genom paragraf 28 i Jaktförordningen. Alla får försöka skrämma björn, varg, järv eller lo som angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp. Som synes finns det dels lagrum för tillstånd att skjuta, dels lagrum då tillstånd saknas. Frågan som jag ställer mig, är hur bevisbördan går till för att påtala att det är en andra gång vargen är i görningen. Hur ska man veta att det inte var första gången den var där? Ska man stå och filma fåren tills att vargen slår till för att ha bevis på att det var en varg och att det var första gången? Hur ska man veta att det är varg vid alla tillfällen? Hur ska man veta att det inte var bonden själv som skadat tamdjuret för att kunna få dispens att skjuta varg? Om vargen nu slagit till en gång, hur länge ska dispensen för avskjutning kunna gälla? Det kanske dröjer 2 år innan vargen dyker upp igen. Vad gör man om man inte har något tillhygge om man är ute i skogen och stöter på en varg? Vill statsmakterna vänta ut ett andra angrepp om det är en varg i tättbebyggt område?

Jag föreslår Centerstämman i region Uppsala med text enligt ovan att:

* Jaktförordningen på det hela taget bör ses över.

* Man bör begränsa antalet vargar både i Sverige och på lokal/regional nivå. Varför inte max 150 individer i Sverige och Norge?

* Det mellansvenska förvaltningsområdet kan inte vara hemvist för hela vargstammen.

* Det måste bli enklare att få tillstånd till skyddsjakt.

* De som söker och utför skyddsjakt måste kunna sekretesskyddas eftersom det idag utsätt för hot och våld.

* Skyddsjakt måste kunna innebära borttagande av hela revir.

Jonas Dahlgren

Knivsta.