Motion om polisen.

Denna motion handlar om att effektivisera polisens arbete.

Vi känner alla till att det har blivit fler oupplösta brott. Hur ska man då göra för att ändra detta? Naturligtvis bör man anställa fler poliser. Alternativet att anställa fler poliser skulle istället kunna vara att använda befintlig personal på ett mer effektivt sätt. Jag tror på mer renodling av polisens uppgifter, detta skulle också tydliggöra polisens identitet. Polisen ska inte behöva anteckna ett par borttappade saker, den ska vara ute på fältet och jaga knarkare och ligister. Till stöd för min motion tar jag det kommunala självstyret.

Självstyre

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt självstyre finns i 1 kap. regeringsformen. Där står att folkstyret förverkligas genom kommunala självstyret. Det kommunala självstyret representerar grundläggande värderingar. Den ska därför väga mycket tungt i relation till andra parter. I regeringsformen står att beslutanderätten i kommunen utövas av valda församlingar.

Frågan är då vilka uppgifter som kan skötas av andra än polisen utan att säkerhet och rättstrygghet åsidosätts. Det finns enligt mig en del områden, vilka jag skulle föreslå att kommunen övertar ansvaret för. Dessa är:

1. Tillstånd att hålla politiska möten.
2. Tillstånd att använda avancerade smällare.
3. Tillstånd att driva hotellverksamhet.
4. Tillstånd att använda skjutbana.
5. Delgivning av tilltalade inför förhandlingar.
6. Hittegodshantering.
7. Försäkringsfrågor.
8. Stöld/ skador och förstörelseanmälan.
9. Upprättande av ordning vid allmänna platser.

Egentligen skulle kommunala tjänstemän, försäkringsbolag och av kommunen anställda ordningsmän/skyddsvakter och väktare kunna göra alla dessa sysslor utan polismans ingripanden. Det måste tex. kännas nesligt för polis med flera års utbildning att beblanda sig med papper om förlorade vantar och sitta och godkänna möten med Fåglarnas vänner. Sicken dynga. Det måste kunna skötas av kommunala tjänstemän.

Ordningsvakter/skyddsvakter och väktare får idag sin utbildning av polisen och det bör också innebära att dem får större befogenheter. Polisen ska kunna be ordningsvakter att utföra vissa konkreta arbetsuppgifter men ändock stå under polisens ledning. Idag behövs särskilt beslut för att ordningsvakt ska få gripa in. Detta anser jag helt bör slopas och ordningsvakt bör få samma rätt att gripa in som polis. Enda skillnaden till polisen bör vara att vakterna inte bär vapen. Innan förslaget lanseras bör det prövas under en tid, lämpligtvis 3 år. Faller det väl ut ska även vakter kunna få bära polismans utrustning.

Polisarbetet effektiviseras och polisen blir mer tillgänglig. I förlängningen kan det förhoppningsvis göra att brotten minskar och att de brott som inträffar utreds bättre.

Härmed hemställer jag hos Centerstämman:

* Att med hänvisning till kommunala självstyret överföra en del av polismans uppgifter såsom omnämns i motionens 9 punkter till kommunala tjänstemän, försäkringsbolag samt vakter.

* Att vakterna under en prövotid bör få polismans befogenhet sånär som vapeninnehav.

* Att vakter i ett längre perspektiv ska få bära polisens utrustning om prövotid faller väl ut.

* Att överföringar från polisen, sådana som omnämns i motionen, till kommunala tjänstemän, försäkringsbolag och vakter innan 2014 bör genomföras.

Jonas Dahlgren