Motion om snabbare lagföring.

Öka effektiviteten och se till att polis och åklagarmyndigheter fungerar mer ändamålsenligt än idag. Så skulle man kunna sammanfatta (C)´s uppfattning ang. frågan om snabbare lagföring inom rättsverksamheten. Vi anser att det är viktigt att brottmålsprocessen genomförs snabbt, framförallt med hänsyn tagen till dem som tvingas vittna. Det som framförallt är ett problem nu är att det inte finns tillräckligt med poliser och åklagare. Många ärenden får vänta alldeles för länge. Detta innebär att brottsoffren blir offer i större utsträckning. Regeringen måste dela ut tillräckligt mycket resurser till rättsväsendet för att det ska fungera, men så är det tyvärr inte. (C) vill därför ge mer pengar till både polis och åklagare och vi vill strama upp organisationen så att den fungerar bättre.

Denna Center-motion har till syfte att ge några förslag på förbättringar:

1. Andra än åklagare bör kunna ges i uppdrag att utfärda en stämning sedan en åklagare har beslutat om stämning. Andra än just åklagare bör kunna underteckna kallelser. Dessa andra kan tex. vara kommunala tjänstemän/kontorister hos polis/ eller polisen själva.

2. I vissa brottmål som kräver personutredning, som i regel görs av frivårdsmyndigheter, är det domstol som ska besluta om det. Istället anser jag att en åklagare bör ges behörighet att besluta att hämta yttranden från frivårdsmyndighet.

3. Från polishåll klagas det över att det är svårt att få personer kallade till förhör att inställa sig. Dels kan det bero på att det är bökigt att åka och hämta den tilltalade, dels att vitet för frånvaro inte avskräcker. Jag föreslår därför en fyrdubbling av vitesbeloppet med omedelbar verkan.

4. Enligt 23 kapitlet 7§ rättegångsbalken begränsar sig polisens möjlighet att hämta tilltalade till en väglängd om 5 mil. Detta är uppseendeväckande och försvårar utredningens arbete. Polisen ska kunna få åka närsomhelst och hur långt som helst för att fånga folk och föra tilltalade till förhör eller förhandlingar.

5. Åklagaren ska inte behöva gå via rätten för att väcka åtal. Han ska kunna göra det utan deras medgivande. Idag kan förvisso åklagaren helt själv väcka åtal, men det gäller bara vissa fall. Jag vill att det ska gälla alla fall.

Sammantaget skulle detta ge en annan rollfördelning med en snabbare och mer effektiv lagföring som följd.

Jag föreslår Centerstämman att:

* Att annan rollfördelning ska göras inom polis- och åklagarväsende såsom beskrivs i motionen.

* Att vitesföreläggande inför förför och förhandlingar med omedelbar verkan ska fyrdubblas.

* Att polisen ska kunna hämta tilltalade och misstänkta oavsett var dem befinner sig i landet och att därmed gamla begränsningen om 5 mil stryks.

* Att åklagaren i alla fall själv ska kunna väcka åtal.

Jonas Dahlgren