Skriv om skollagen!

Införd i Sundsvalls Tidning 2006-07-25. DEBATT. Centerpartisten Jonas Dahlgren skriver nedan om den sk. äppelkrigsdomen, som handlar om lärares tillsyn av elever. Lärare har tillsyn av elever, men har idag inga befogenheter HD dömde läraren i äppelkrigsdomen men satte påföljden till noll kronor. Man ville ha något sagt med detta, poängterar Dahlgren, som själv är lärare.

Enligt en händelse som inträffat på Stenungsundsskolan1986 kom en ämneslärare (vi kallar honom XX), att bli åtalad för ringa misshandel av en elev (vi kallar honom B) när XX utövade sin tillsynsplikt. Såhär förlöpte händelsen: Det var några elever som kastade äpplen på varandra på skolgården. XX kom när äppelkriget var över och sa åt en elev som kastat att följa med upp till rektorsexpeditionen, likaså B skulle följa med. B protesterade och XX fattade tag i B´s hår vid nacken och sa att han också skulle följa med. XX ”föste iväg honom” mot expeditionen och B kände viss smärta i nacken. XX som var en populär lärare, blev dock anmäld för ringa misshandel men tingsrätten gjorde bedömning enligt följande:

En lärare är skyldig att vaka över att elever inte uppträder alltför störande inom skolans område. För att sedan klara den skyldigheten kan det någon gång vara nödvändigt att läraren fattar tag i en elev. Ett sådant fasthållande eller fösande är inte att bedöma som misshandel i brottsbalkens mening. Åtalet ska därför inte vinna bifall.

Då blir frågan vad som hände i hovrätten. Där konstaterades att misshandeln var att teckna som ringa. När det gäller påföljdsfrågan blir det spännande. Av disciplinskäl framgick det att det var angeläget för XX att hans uppmaning åtlyddes. Här har vi kärnan i denna motion. Vid en samlad bedömning av vad som sagts i målet, fann hovrätten det uppenbart att det inte var aktuellt med någon påföljd. ”Påföljden ska därför helt efterges”. XX blev dock dömd enligt 3 kap. 5 § och 33 kap 4 §, båda brottbalken, för ringa misshandel.

Vad hände i HD?
Därnäst blev det HD, Högsta Domstolen. Där konstaterar man att ordningen i skolan var påtagligt störd. Man anser att XX´s ingripande inte stred mot hans utövande av tillsynsplikt. ”Var gränsen för det tillåtna i så fall ska dras är osäkert”.// HD hävdar att det inte är uteslutet med vissa lindrigare förfaringsätt. Dock är man inte villig att sätta gränsen så högt att även förfaranden vilka skulle fall under straffbestämmelse skulle vara försvarliga. Därför dömde även HD för ringa påföljd.

Händelsen på Stenungsundskolan är känd under begreppet äppelkrigsdomen. Det är inte lagrummet för misshandel i 3 kap. 5 § olaga tvång 4 kap 4§ eller att handgripligen antasta 4 kap 7 § (samtliga Brottsbalken) det är fel på. Däremot är det fel i skollagen som hävdar att lärare har skyldighet av tillsyn av elever på och kring skolan, men inte ger lärare några befogenheter. En sådan lag blir mest bara löjeväckande.

Tingsrätten friar, hovrätt och HD dömer. FAST…och här är det viktigt…man sätter påföljden till noll kr. Man efterger påföljd och det får ses som ytterst ovanligt. Om HD sätter dagsböterna till noll kr, vill man ha något sagt. Jag tolkar det som att om en lärare med tillsynsplikt även borde ha befogenhet att se till att den plikten efterlevs. Jag uppfattar situationen därför så att skollagen bör skrivas om så att lärare även ska ha befogenhet att se till att tillsynsplikt efterlevs.

Jonas Dahlgren